Leverandør

Produktet ejes og leveres af:

Skoledu ApS
Hermodsvej 5B, 3.
8230 Aabyhøj
CVR: 34478325

Tlf: 77 55 55 77
E-mail: info@skoledu.dk

 

Indhold

Et skoleabonnement giver elever og lærere mulighed for at benytte Skoledu via UNI-C login eller via Skoledus eget loginsystem.

Abonnementsperiode

Medmindre andet aftales, er abonnementet gældende i en aftaleperiode på 12 måneder målt fra den dato, hvor aftalen indgås. Efter denne periode forlænges aftalen automatisk løbende for 12 måneder ad gangen, indtil opsigelse sker.

Abonnentens brugsret

Skoledu ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Al kopiering, analogt og digitalt, af materialer fra Skoledu.dk eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Skoledu ApS.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

Betaling

Ved offentlige skolekøb sendes en elektronisk faktura via EAN nummeret. Ved skolekøb som foretages af ikke-offentlige institutioner, sendes en faktura pr. e-mail. Opkrævning sker forud for den aftalte periode. Ved gentegning af abonnement udsender Skoledu en opkrævning. 

Ved forsinket betaling er Skoledu berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker, samt renter efter dansk lov.

Priser

Skoledu er berettiget til årligt at regulere abonnementsprisen, så denne følger forbrugerprisindekset som offentliggøres af Danmarks Statistik – dog minimum 4 % årligt. Regulering alene i forhold til forbrugerprisindekset berettiger ikke abonnenten til at kunne opsige abonnementet grundet prisforhøjelse.

Abonnenten er berettiget til at opsige abonnementet til ophør med en måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt Skoledu forhøjer abonnementsprisen eller ændrer betingelserne for anvendelse af Skoledu.dk. Opsigelse i henhold til denne bestemmelse skal ske senest 30 kalenderdage efter den dag, hvor abonnenten blev bekendt med forhøjelsen af abonnementsprisen eller ændringerne i betingelserne for anvendelsen af Skoledu.dk.

Opsigelse af abonnement

Medmindre andet aftales kan et skoleabonnement kun opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opsigelsen sendes til info@skoledu.dkSkoledu sender en bekræftelse til kunden pr. e-mail om, at abonnementet er opsagt. Modtages bekræftelsen ikke indenfor 7 arbejdsdage, er abonnenten pligtig til at sende en ny e-mail, da Skoledu ApS i så fald ikke har modtaget opsigelsen.

Fortrydelse

Som udgangspunkt er et abonnement bindende. I henhold til Forbrugeraftaleloven er der dog 14 dages fortrydelsesret efter betaling og modtagelse af bestillingsbekræftelsen/kvitteringen. Fortrydelsen skal meddeles skriftligt pr. e-mail til: info@skoledu.dk.

Erstatningsansvar

Skoledu tager ikke ansvar for uforudsigelige hændelser og force majeure hændelser. Force majeure omfatter men er ikke begrænset til: krig, brand, terrorangreb og serversammenbrud, som Skoledu ikke har herredømme over.

Skoledu kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle følgeskader samt direkte eller indirekte tab som følge af brugen af produktet.

Det er abonnentens eget ansvar at undersøge, om produktet fungerer efter hensigten på abonnentens computer eller tablet.

Skoledu kan til enhver tid uddele prøveadgang eller lade dele af Skoledu.dk stå åbent for offentligheden, uden at dette giver abonnenten ret til et afslag i abonnementet.

Skoledus ansvar

Skoledu leverer adgang til platformen Skoledu.dk i henhold til specifikationer som kunden har kunne se og afprøve forud for aftalen. Skoledu tager forbehold for løbende at ændre, slette, opgradere og/eller tilføje ny funktionalitet til platformen.

Skoledus behandling af data må alene ske efter instruks fra Kunden, jf. lov om behandling af personoplysninger.

Kundens ansvar

Kunden holder Skoledu skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Skoledu som følge af kundens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven eller markedsføringsloven.

Skoledu forbeholder sig retten til at træffe foranstaltninger for omgående at fjerne eller ændre indhold, der er identificeret som krænkelse af ophavsret eller overtrædelse af etiske regler.

Personoplysninger

Skoledu ApS (databehandler) handler alene efter instruks fra sine kunder (dataansvarlige) og er i øvrigt forpligtet til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning. Skoledu ApS forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Skoledu ApS skal på anmodning fra sine kunder kunne give den tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Øvrige persondataretlige betingelser fremgår af vores persondatapolitik.

Reference

Medmindre andet aftales, er Danviden berettiget til at anvende Kunden som en referencekunde, ved at anvende Kundens navn og logo på trykt og elektronisk materiale. Såfremt Danviden indhenter et citat fra Kunden, kan Kunden til enhver tid og uden begrundelse herfor kræve citatet fjernet.